Xie, Yanjie, Zhejiang University, School of Public Affairs, China