Karavayeva, Yevgeniya V, Lomonossov Moscow State University, Russian Federation