Zhuang, Tengteng, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong