Xu, Ruixue, Zhejiang University, School of Public Affairs, China